Loe, kuula, nuputa » Liiklusohutus

Liiklusohutus: Seadusandlus
Seadusandlus (12 märts 2011)
Seadusandlus

Liikluseeskirjad on selleks, et kõigil oleks lihtsam ja ohutum liigelda. Liiklemise reeglid on kirjas erinevates õigusaktides:

 • Liiklusseadus
 • Teeseadus
 • Liikluskindlustuse seadus
 • Liikluseeskiri
 • Haldusõguserikkumiste seadustik
 • Kriminaalkoodeks
 • Seaduste alusel vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrused
 • Teede- ja sideministri määrused
 • Sotsiaalministri määrused
 • Siseministri määrused
 • Kohaliku omavalitsuse otsused ja määrused jne

 

Liiklemise reeglite täitmist kontrollib ehk liiklusjärelevalvet teostavad politseiametnikud, abipolitseinikud ja muud ametiisikud neile seadusega antud volituste piires. Lisaks kontrollivad riigipiiril mootorsõidukeid ja nende haagiseid ning juhte piirivalve- ja tollitöötajad.

 

Liikluseeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse. Politseiametnik võib haldusõiguserikkumise kohas määrata rahatrahvi kuni 10 päevapalga ulatuses, koostades rahatrahvi määramise otsuse. Otsus koostatakse vastaval plangil 2 eksemplaris, millest üks antakse haldusõiguserikkujale allkirja vastu. Kui õiguserikkumine on tõsisem, koostatakse haldusõiguserikkumise protokoll ning karistuse (nt rahatrahv kuni 100 päevapalka, juhtimisõiguse äravõtmine, haldusarest) määrab politseikomissar. Kui rikkumine on veelgi tõsisem, võib politsei saata materjalid halduskohtusse või algatada kriminaalasja. Kohus võib määrata rikkujale rahatrahvi, võtta ära juhtimisõiguse või karistada vabadusekaotusega.

 • Kui liikleja ei ole nõus talle määratud karistusega, peab ta pöörduma kohtusse ning nõudma õigust.
 • Kui liikleja ei ole kohtuotsusega rahul, on tal veel õigus pöörduda kõrgema astme kohtusse.

 

Mõnusat liiklemist!
Sebra & Maanteeameti Liiklusohutus« Eelmised nädalad